Podpora zdravej práce pre zamestnancov s chronickým ochorením

move eu

 

Podpora zdravej práce

pre zamestnancovs chronickým ochorením

 

9. iniciatíva ENWHP

 

enwhp

 

 

Práca. Prispôsobená všetkým. Pohnime Európou.

V r. 2011 ENWHP odštartovala novú kampaň: 

‘Podpora zdravej práce pre zamestnancov

s chronickým ochorením’ 
 

ENWHP zavedie efektívne praktiky podporujúce zdravie na pracovisku a stimulujúce pracovné iniciatívy prostredníctvom:
-     vytvárania vhodnej pracovnej kultúry
-     poskytnutia pomoci a mnohých nástrojov na podporu pracovníkov s chronickým ochorením pre zamestnávateľov
 

Dve fázy:
1) Zber údajov o jestvujúcich stratégiách podporujúcich trvalé zamestnanie, podnikových politikách a príkladoch dobrej praxe => informácie o príprave príručky o dobrých praktikách.
2) Široká celoeurópska kampaň zameraná na rozširovanie takejto príručky.

 

Európska kampaň
Kampaň “Práca. Prispôsobená všetkým. Pohnime Európou” pod vedením Preventu má za cieľ”:
-     zvýšiť povedomie a vedomosti verejnosti
-     presvedčiť zamestnávateľov v Európe že investovať do programov na podporu zamestnancov s chronickým ochorením a poškodením má zmysel
-     apelovať na nich, aby aktívne pristupovali k udržateľnosti zamestnania a návratu do práce chronicky chorých zamestnancov
-     vytvoriť cezhraničnú výmenu poznatkov medzi expertmi a zamestnávateľmi ovplyvniť tvorbu stratégie na národnej a európskej úrovni. 


Čo sa dá od tejto kampane očakávať?
Viaceré pomôcky, ktoré   je možné použiť pri komplexnej stratégii podpory zdravia.

sú k dispozícii pre všetkých, ktorí sa   nejakým spôsobom angažujú v podporovaní zamestnancov s chronickým ochorením,

1.Európsky   sprievodca dobrou praxou(smernice) 
“Podpora zdravej práce   pre zamestnancov s chronickým ochorením: Príručka dobrej praxe“ prináša mnohé   informácie pre zamestnávateľov vrátane akčného plánu typu krok za krokom.

2. Modely dobrej   praxe
Zozbieranie a   rozširovanie príkladov dobrej praxe podporuje prezentovanie skutočných   príkladov zo života a ich uvedomenie si a zároveň aj ponúka zamestnávateľom   možnosť poučiť sa z nich.

3. Európska a   národná kampaň
Rozsiahla Európska   kampaň implementovaná aj na národnej úrovni pomáha presvedčiť zamestnávateľov,   aby sa smernice pre podporu zdravia stali trvalou súčasťou práce ich menežerov   personálnej práce a ich plánov pre ich využitie v praxi.

4. Súhrn doporučení
Výsledky kampane a doporučení pre podnikovú politiku týkajúcu sa udržania si zamestnancov a aj návratu do práce budú spracované v písomnej forme a poskytnuté zamestnávateľom.


Udržanie si zamestnania a návrat do práce zamestnancov s chronickým ochorením – Prečo je to dôležité?
Dnes prežívame v Európe demografické zmeny, pokles ekonomiky, starnutie pracovnej sily a to všetko vedie k dlhodobému znižovaniu možností pracovať.

Okrem toho asi štvrtina práceschopnej populácie trpí chronickými ochoreniami a pätina sa sťažuje na dlhodobé problémy so zdravým. Tieto skutočnosti postihujú relatívne veľkú časť pracovnej sily v Európe.

Znižovanie možností pracovať a vysoké percento zamestnancov trpiacich zdravotnými problémami a chronickými ochoreniami je dobrým dôvodom pre investovanie do zdravia na pracovisku a do trvalej zamestnanosti.

Keďže veľkú časť nášho života trávime na pracovisku, je pochopiteľné, že ono priamo ovplyvňuje naše zdravie. Pracovisko je výhodným miestom pre podporu zdravého životného štýlu. A navyše, pre ekonomiku mnohých spoločností – jej zvyšovanie a aj ekonomika ako celok – závisí na motivovanej a zdravej pracovnej sile!

Chronicky chorí zamestnanci majú často problém:  

- zostať v pracovnom pomere, alebo

- vrátiť sa po určitej dobe naspäť do práce

Tí, čo vypadli z pracovného pomeru pre chronické ochorenie sa často naspäť nevrátia a ostanú ako postihnutí v predčasnom schodku. A ak sa vrátia,   sú často sú diskriminovaní zníženým zárobkom.


Pohni Európou s nami… a investuj do trvalej zamestnanosti!

Výhody zabezpečenia   práce v zdravom pracovnom prostredí pre zamestnancov trpiacich chronickými   ochoreniami, podľa ich možností a schopností, sú mnohoraké: pre pracovisko,   pre jednotlivca a pre spoločnosť ako celok.

Prečo podporovať   túto kampaň?
-    Čím menej   absencií v dôsledku ochorení, tým menej stratených pracovných dní a s tým   súvisiacich nákladov.

-    Využijú sa   skúsenosti a poznatky zamestnancov s chronickými ochoreniami a postihnutiami.

-    Získa sa   kompetitívna výhoda podporením produktivity.

-    Znížia sa   náklady súvisiace so starostlivosťou o zdravie a zníži sa cena trénovania anáhrady.

-    Vytvorí sa   pozitívne prostredie, v ktorom ľudia radi pracujú.

-    Zníži SA riziko   potenciálnych nákladov vyplývajúcich zo súdnych procesov v dôsledku ochrany   zo zákona.

 

Čo môže získať   zamestnanec?
Udrží si zamestnanie, resp. návrat do práce   môže významne podporiť mentálne zdravie pracovníka s chronickým ochorením   tým, že sa jeho práca cení.
Návrat do práce môže prispieť   aj k úplnému uzdraveniu.
Pracovník získa aj tým,   že má svoj plný zárobok, čo prispieva k lepšej kvalite jeho života.

Benefity zamestnávateľa
Udržanie pracovníkov s chronickými ochoreniami v zamestnaní a pomoc pri ich návrate na pracovisko je aj istou investíciou do ekonomickej produktivity a sociálnej súdržnosti!


Čo je Európska sieť pre podporu zdravia na pracovisku (ENWHP)?
Európska sieť pre podporu zdravia na pracovisku (ENWHP – European Network for Workplace Health Promotion) bola založená v roku 1996. Od svojho založenia je vedúcou silou v rozvoji podpory zdravia na pracovisku v Európe. ENWHP inicializovala a koordinovala viaceré úspešné spoločné iniciatívy.

Dnes jej členovia zo 28 krajín Európy zdieľajú spoločnú víziu ENWHP:

‘zdraví zamestnanci v zdravých organizáciách’

Sekretariát ENWHP sídli v Prevente – Inštitúte pre bezpečnosť a zdravie pri práci:

Prevent
Rue Gachard 88
B-1050 Brussels
Belgium
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

prevent

 

Prevent koordinuje 9 iniciatívu ENWHP:

‘Práca.Prispôsobená všetkým. Pohnime Európou’

 

Kampaň je spolufinancovaná Komisiou EÚ v rámci Programu pre Verejné Zdravie (2008-2013).

 

 mini euProjekt finančne podporila EÚ